Berlin -> Leipzig (farsi)

با ما به کنفرانس “خوش آمدید برای ماندن ” به لایپزیک بیایید .

همه با هم از برلین به لایپزیک میرویم .

در کنفرانس لایپزیک ما میخواهیم اتحاد مان را با حرکت های ضد نژاد پرستانه اعلام کنیم و در مورد برنامه های آینده من با هم مشورت کنیم .

بیاید با این سفر با هم متحد شویم . ما همه را دعوت میکنیم که با هم با قطار برویم و با هم برگردیم و مهم نیست چقدر پول دارید.

هدف این است که کسانی که پو ندارند هم بتوانند با ما بیایند , اگر پول ندارد مجانی با ما بیایید .کسی که میتواند پول بلیت خودش را

بپردازد و به دیگران هم کمک کند .

خلاصه مهم نیست که پول داری یا نه , با ما بیا .ما با کارت گروهی میرویم , رفتن ۱۵ یورو و برگشتن ۱۲ یورو قیمت دارد

نقطه حرکت : روز جمعه روز ۱۰ ماه یونی ساعت دو و نیم ظهر در بانهوف برلین سکوی شماره ۱۳ .

نقطه بازگشت : یکشنبه ۱۲ ماه یونی ساعت ۲ ظهر بانهوف لایپزیک .

اگر میتوانید بیایید, اگر بتوانید به ما خبر بدهید خیلی خوب میشود , برای ما خبر بدهید که چند نفر هستید و از کدام مسیر ها میاید

berlin.intersol@interventionistische-linke.org

اگر در لایپزیک دنبال جای خواب هم میگردید به این وب سایت سر بزنید .

http://welcome2stay.org

خیلی خوشحال میشویم اگر با ما بیایید و یک کنفرانس خوب داشته باشیم !

گروهIL Intersol