دعوت از شما

اعلان برگزاری جلسه مشورتی سراسری در شهر برلین در تاریخ ۴ سپتامبر

روز یکشنبه ۴ سپتامبر از ساعت ۱۰ صبح تا ۵ عصر

Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin

Franz Mehring Platz 1 10243 Berlin

بیشتر از ۸۰۰ نفر در همایش قبلی ما در شهر لایپزیگ بتاریخ ۱۰ الی ۱۲ ماه یونی اشتراک کردند.

ما بسیار زیاد بودیم و همه ما از گروه های مختلف و انجمن های خود جوش شامل پناهندگان و مهاجران , گروه های طرفدار

پناهندگان و انجمن های چپ گرا و ضد نژاد پرستی, احزاب و سازمان های اجتمائی .

بعد از سه روز گفتگو و تبادل نظر در روز نتیجه گیری با اتفاق آرا این تصمیمات را گرفتیم :

خوش آمدید برای ماندن ادامه پیدا میکند , ما نیازمند تبادل نظر , برقراری تماس و متصل شدن افراد مستقل با گروه ها و

سازمانها هستیم, زیرا نباید در فعالیت هایمان بدون انگیزه و بدون رویا پردازی باشیم و نشان بدهیم که ما زیاد هستیم و اتحاد بین

ما برقرار است .

ما بیشتر از این انتظار داریم : ما سکوتمان را خواهیم شکست و وظیفه من را انجام خواهیم داد , که تبلیغ نژاد پرستی ,که سخت

گیری در قوانین پناهندگی , که سیاستهای نفاق انگیز و مرگ آور بدون جواب نخواهند ماند.

ما به اتحاد زبانی و صرفا کمک اکتفا نخواهیم کرد بلکه آشکارا مخالفت خواهیم کرد و مقاومت میکنیم .

نکات اساسی برای همکاری های آینده ما :

مخالفت با سلب حق اقامه دعوی در محاکم و دادگاه ها در شکایت از قوانینی که به ضرر پناهجویان است, و در مخالفت با

استرداد پناهندگان و روند رسیدگی نمایشی به پرونده آنها و مبارزه جهانی برای حقوق انسانها و حق آمدن رفتن و ماندن آنها .

سیاست جدایی افگن , حق ستیز, خسیس و نابودگر اجتماع را نمیخواهم بلکه یک سیستم برابری حقوق و سازنده اجتماع و درست

میخواهیم .

حق داشتن تحصیل , سلامتی , خانه , امنیت و اشتراک در دولت برای همه انسانها که اینجا زندگی میکنند فرق از اینکه از کجا

آمده اند , چه پاسپورت دارند و چه ویزایی دارند .

ما این اهداف را در نشست آیند در برلین بیشتر آشکار میکنیم و و دقیق تر میکنیم .

در برلین به تاریخ ۲ ماه سپتامبر روز جمعه جنبش Blockupy-Bündnis یک راهپیمایی را مقابل وزارت کار به راه خواهد

انداخت تا مخالفت خود را با طرح ریاضت اقتصادی اعلام کند. در روز شنبه ۳ ماه سپتامبر راهپیمایی سراسری مقابله با نژاد

پرسی برگزار خواهد شد. و در روز یکشنبه ۴ ماه سپتامبر ما آینده سیاسی جنبش خوش آمدید برای ماندن را مورد گفتگو

قرار میدهیم.

پیشنهاد برای برنامه ان روز :

ساعت ۱۰ صبح خوشامد گویی و نگاهی به کارهای قبلی

ساعت ۱۱ صبح گروهای کاری :

اتصال و هماهنگی بین گروه ها ) کدام روش سازگار تر است ؟(- تبادل نظر بین میزبان و مهمانها , اشتراک تجربه ها

و چشم انداز های آینده

محتوا و نکات استراتژیک ) برنامه جامع سیاسی ما چگونه باید باشد ؟(چه نکاتی را در مخالفت با روند روزمره و

اشتباه قرار بدهیم و چهارچوب سیاسی خودمان را چطور برپا کنیم ؟

جنبش ها و کمپین ها : چگونه سیاست همبستگی و مخالف با نژاد پرستی را برای همه سرشناس کنیم ؟

ساعت ۱۳ استراحت ظهر

ساعت ۱۴ قهوه خانه جهانی , تبادل نظر در باره برنامه های آینده و روش های کاری در گروه های چرخشی و کوچک

ساعت ۳۰:۱۵ محفل ختم جلسه

ساعت ۱۷ پایان

سوالات , اشترک در برنامه ها ثبت نام : mail@welcome2stay.org

از دیدارتان خوشحال میشویم !