البرنامج

يوم الجمعة 2016/6/10
من 16:00
الوصول
21:00-19:00
الجدول الأول: قرن الهجرة، الهروب، الحدود، حضارة الترحيب و الإنحراف اليميني في أوروبا

 

جلسه ی خودمان را با نگاهی بر چشم انداز مهاجرت در سده ی کنونی آغاز میکنیم.

مباحث اجتماعی قرن 21 و موضوع آینده ی همزیستی ما بطور فزاینده ای شامل پرسشهایی همچون مسئله ی مهاجرت، پناهندگی، سیاستهای مرزی، فرهنگ خوشامد گویی و آزادی حق نقل مکان، شده است.

درحالی که عموم محافظه کاران مهاجران وپناهنده ها را بصورت مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان مشکلی درجامعه خطاب میکنند، که جامعه باید به نوعی خود را در برابر آن محافظت کرده و آنها ملزم به به اصطلاح ادغام شدن در اجتماع هستند، ما در غالب برنامه ی Welcome2Stay

در صدد تغییر  این پرسپکتیو هستیم.

جنبشهای مهاجرتی، دیدگاه  ویژه ی غربی به جهان را زیر سوال میبرند. و این پدیده ای نیست که به تازگی ایجاد شده باشد.

قصد ما این است که پناهنده ها، مهاجران، فعالان در زمینه ی همبستگی و مسئولان سیاسی را به بحث و مناظره دعوت کنیم، و با هم این پرسش را مطرح کنیم که چگونه یک نیروی سیاسی و قدرت اجتماعی در کنار هم امکان ایجاد و رشد خواهند داشت که در عین حال قدرت رویارویی در برابر هر دو نیروی نئولیبرال بی تفاوت از نظر سیاسی و نیز کمپین های دست راستی مشوق ترس، راداشته باشد. تلاشها در بسیاری از مراکز اقامت و یا حتا در  سطح خیابان به این سوی است تا یک زندگی بهتر برای همه به طور مساوی امکان پذیر باشد. چنین هدفی تنها در صورتی به طور کامل و برای تمام اجتماع امکانپذیر است، که درسیاست ضد اجتماعی کوچک سازی و همچنین سیاستهای کنترل بحران اروپایی که غیر دموکراتیک و دیکتاتور مابانه هستند، هر دو، اخلال ایجاد شود. و البته در عین حال با ایده ی رادیکال ایجاد یک ملت غربی واحد با روحیات وروشهای زندگی معین..
من 21:00
نهاية مفتوحة. البرنامج المسائي

يوم السبت 2016/6/11
10:00-9:30
الإفتتاح: ماذا نريد، ما سيعرض، لماذا الحدث؟
12:00-10:00
الحلقات الدراسية 1: الهروب، أسبابه و طرقاته
13:30-12:00
إستراحة
15:00-13:30
الجدول الثاني: مرحبا بالمهاجرين- إستقلال الهجرة و نشاط الترحيب

.

این پنل حرکتهای مهاجرین را دنبال کرده و از مبارزاتی در مسیر این مهاجرت که هدفش پیگیری شرایط تازه واردین است، گزارشهایی به دست میدهد.

سری بررسی هایی که در باره ی مهاجرت، پناهندگی، سفر، رنج و یافتن راه حل به دست آمده نشان میدهد که مهاجرت نه یک شروع و نه پایان مشخصی دارد و رسیدن به مقصد یا در راه و جستجوی مقصدی بودن، اغلب قابل تفکیک از یکدیگر نیستند.

علاوه بر این، مبارزه برای بقا ، برای حقوق و کرامت شخصی چیزی ورای مرزهای جغرافیایی است.

همراه انسانها مرزها نیز تغییر شکل میدهند، و ناگهان گویی مهاجرت در بستر جامعه چالشهایی را در هنجارهای اجتماعی ایجاد میکند.

افرادی با سرنوشتهای متفاوت، راه ها و مبارزات گوناگون، از مراکش،لزبوس، اردن، و آلمان گزارشهایی از تجربیات شخصی خود ارایه خواهند داد و توجه ها را بسوی یک همبستگی سیاسی معطوف خواهند کرد.
17:00-15:00
الحلقات الدراسية 2: التضامن، المساعدة و التطوع
19:30-17:30
الحلقات الدراسية 3: الحقوق الإجتماعية، مناهضة العنصرية و السياسة
21:00-19:30
الجدول الثالث: أي مجتمع نريد أن نعيش فيه؟- من الترحيب إلى البقاء

.

در پنل عصر قصد داریم که رابطه ی میان همبستگی، یاری رساندن، و سیاست را در مرکز توجه قرار داده و به دنبال شکل گیری یک چشم انداز اجتماعی در این خصوص، پاسخ سیاسی در برابر تمایلات دست راستی و تجدید نظر بر سر مسئله ی  مرزها و مهاجرت  باشیم.

انسانهایی که در طول تابستان گذشته به سوی اروپا آمده اند وآنهایی که به آنها خوشامد گفتند، هر دو تغییری در جامعه ایجاد کرده و باعث طرح پرسشهایی در زمینه ی چگونگی همزیستی در کنار یکدیگر شده اند. بر این اساس مسئله ی اساسی مطرح شده ترجمان پارادایم همبستگی در یک بستر سیاسی است تا به وسیله آن فرهنگ خوشامد گویی یک حق اجتماعی ودرراستای برابر سازی اجتماع شود.

نقش سیاست چپ در این میان چیست؟ چه چیزی در این مسیر به خوبی انجام شده و در چه مواردی کوتاهی دیده میشود؟

آیا چنین جنبشی نیازمند یک نماینده ی سیاسی است؟

یا اینکه هدف باید این باشد که از مجموع زمینه های مشترک بتوان یک قدرت سیاسی مستقل پرورش داد.

چگونه میتوان ازنابرابریهای اجتماعی، بهره جست و مباحثی پویا در مواردی چون  جامعه جهانی، زیر ساختهای اجتماعی، حقوق سیاسی، و برابریهای اجتماعی به راه انداخت.

چگونه میتوان به بررسی موقعیتهای جهانی در قالبی محلی، میهنی و اروپایی اما درورای کلیات پرداخت.

تاثیر روند کنونی بستن مرزها بر مسئله ی مهاجرت چیست. و نیروی چپ چگونه میتواند در این راستا یک برنامه ی پویا ومدون ترتیب دهد.
21:00
نهاية مفتوحة- رؤيات الليلة الطويلة

يوم الأحد 2016/6/12
13:00-10:00
النهاية- أبعاد، وجهات نظر سياسية، ماذا نريد أن نفعل؟